Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

ZASADY REKRUTACJI

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1148)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r. poz. 686)
 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat.
   
 2. Szkoła nie bierze udziału w naborze elektronicznym.
   
 3. Terminy składania wniosków, postępowania rekrutacyjnego oraz terminy przeprowadzenia egzaminu wstępnego ustala dyrektor szkoły. Harmonogram do pobrania TUTAJ.
   
 4. Do wniosku (wniosek do pobrania TUTAJ) o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:
 1. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej,
 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (uwzględniające, że kandydat nie jest uczulony na substancje chemiczne używane w pracach plastycznych, takie jak: terpentyna, werniks, media do farb olejnych i akrylowych, rozpuszczalniki), zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, UWAGA: W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ ZAŚWIADCZNIE MOŻNA ZŁOŻYĆ DO 25.09.2020. W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAŚWIADCZENIA RAZEM Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI, DO WIOSKU DOŁĄCZA SIĘ OŚWIADCZENIE O PRZYCZYNIE NIEDOTRZYMANIA TERMINU (oświadczenie do pobrania TUTAJ)
 3. 2 zdjęcia.
UWAGA: W OBECNEJ SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO DOKUMENTY REKRUTACYJNE MOŻNA SKŁADAĆ W POSTACI SKANU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: rekrutacja.lsp.piotrkow@gmail.com
 
 1. Nabór kandydatów do Liceum odbywa się w dwóch etapach:
 1. Etap I – egzamin wstępny,
 2. Etap II  - odbywa się w przypadku, gdy liczba kandydatów , którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia przewyższa liczbę miejsc, a część kandydatów uzyskała taką samą liczbę punktów na egzaminie wstępnym.
   
 1. Egzamin wstępny obejmuje:
 1. egzamin praktyczny z rysunku,
 2. egzamin praktyczny z malarstwa,
 3. egzamin praktyczny z kompozycji przestrzennej,
 4. egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. UWAGA: W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2020/2021 NIE PRZEPROWADZA SIĘ CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU.
 1. Podczas egzaminu praktycznego zwracana jest uwaga na:
 1. rysunek ołówkiem:
- umiejętność wnikliwej obserwacji natury, w tym proporcji i kierunków,
- kompozycję,
- różnicowanie kreski, waloru i modelunku światłocieniowego;
 1. temat z wyobraźni:
- wyobraźnię plastyczną,
- wrażliwość na kolor,
- kompozycję,
- umiejętne posługiwanie się warsztatem malarskim;
 1. kompozycja przestrzenna:
- wyobraźnię przestrzenną,
- bryłę i proporcje,
- sprawność manualną.
 
 1. Z każdej części egzaminu praktycznego kandydat może otrzymać od 0 do 10 punktów, a z części teoretycznej od 0 do 5 punktów. Łącznie za całość egzaminu kandydat może uzyskać max 35 punktów. UWAGA: W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2020/2021 NIE PRZEPROWADZA SIĘ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU.
   
 2. Warunkiem pozytywnego przejścia rekrutacji jest uzyskanie przez kandydata  co najmniej 40% punktów możliwych do uzyskania.
   
 3. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje komisja rekrutacyjna spośród kandydatów, którzy zdali egzamin i uzyskali najwyższą punktację ogólną.
   
 4. W II etapie rekrutacji uwzględnia się kryteria, o których mowa w art. 131 ust.2 w związku z art. 134 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.
 5. Na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej przyjmuje się maksymalnie 26 uczniów.
   
 6. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia dyrektor szkoły ogłasza w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia egzaminu.
   
 7. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Liceum zostają przyjęci pod warunkiem dostarczenia do sekretariatu szkoły w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oryginałów następujących dokumentów:
 1. świadectwa ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej,
 2. zaświadczenia o wynikach uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty.
   
 1. Lista kandydatów przyjętych do Liceum zostanie ogłoszona w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
   
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
   
 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą ilość punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.
   
 4. Uzasadnienia sporządza się w ciągu 5 dni od wpłynięcia wniosku.
   
 5. Rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
   
 6. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 7. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
   
 8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego LSP dysponuje nadal wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć do 31 sierpnia 2020 r. UWAGA: W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2020/2021 NIE PRZEPROWADZA SIĘ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO.
   
 9. Termin postępowania uzupełniającego podaje się do informacji publicznej na stronie internetowej szkoły oraz w BIP.
   
 10. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się w formie i na zasadach egzaminu wstępnego.