Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. Królowej Jadwigi

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 5 =
zdjęcie
wrzesień 2019
 
Uwaga uczniowie i absolwenci!
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8sierpnia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020rokudla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012r.1i 31 marca 2017 r.2Na podstawie:§art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.)§rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z2015 r. poz. 673, ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem z 2015 r.”§rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z2017 r. poz. 1663), zwanym dalej „rozporządzeniem z 2017 r.”§rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 188, ze zm.)ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew2020r.  
 
HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.
oraz podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.
 
Sesja 1. 2020 Zima (styczeń – luty 2020)
Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2020: do 9 września 2019 r.
Część pisemna Część praktyczna
Model „d” Model „w”, „wk” i „dk”
10 stycznia 2020 r. 9 stycznia 2020 r. od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r.
Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załączniki 1 i 2.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji
styczeń – luty 2020
20 marca 2020 r.
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020
 
20 marca 2020 r.
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw
potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020
 
20 marca 2020 r.
Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 24 kwietnia 2020 r.
22 maja 2020 r.
       
 
 
Sesja 2. 2020 Lato (czerwiec – lipiec 2020)
Termin składania deklaracji na sesję
Czerwiec – lipiec 2020:
do 22 lutego 2020 r.
 
w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających (uczniów,
absolwentów oraz osoby, które ukończyły kkz), którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima – do 27 marca 2020 r.
Część pisemna Część praktyczna
Model „d” Model „w”, „wk” i „dk”
23 czerwca 2020 r. 22 czerwca 2020 r. od 24 czerwca do 9 lipca 2020 r.
Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załączniki 1 i 2.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji
czerwiec – lipiec 2020
28 sierpnia 2020 r.
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020
 
28 sierpnia 2020 r.
Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw
potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2020
 
28 sierpnia 2020 r.
         
 
Absolwent, składa deklarację do dyrektora szkoły, którą ukończył.
 
 
 
powrót